برچسب: reactiveX

عملگرهای RxJava (بخش اول)

عملگرهای RxJava (بخش اول)

اکنون که یک Observable پایه را با یک Observerاجرا کردیم، می توان نگاهی به عملگرهای مختلف در RxJava انداخت. عملگرها اجازه می دهند داده هایی که Observable های جدیدی منتشر یا خلق شده اند، اجرا شود. عملگر create برای ایجاد Observable ها عملگر create : این عملگر یک Observable از ابتدا با صدا زدن روش…